Sherpa Product Certification
header_rd_CAT

Quin obectiu té el Reial Decret 993/2022?

El 16 de gener de 2023 va entrar en vigor el Reial Decret 993/2022, de 29 de novembre, pel qual s’adopten mesures de control per a la importació d’aparells electrònics i elèctrics (AEE), piles i acumuladors (PiA) procedents de tercers països. Aquest Reial Decret té com a objectiu verificar: 

 • Que els AEE importats compleixen les normes establertes en matèria de restriccions a la utilització de substàncies perilloses (RoHS).
 • Que els importadors d’AEEs i PiA hagin complert les obligacions respecte al Registre Integrat Industrial (RII) establert pel Reial Decret 110/2015. 

Tot i existir certes exclusions, aquest reglament aplica a la gran majoria d’AEE i PiA.

rohs_raee

Què implica?

El present reglament estableix les següents obligacions als importadors de AEE i PiA:

 • Aportar, amb la deguda antelació al despatx, la documentació per a demostrar la conformitat del AEE amb els requisits RoHS
 • Introduir productes segurs i conformes amb la normativa aplicable.
 • Estar inscrit en el RII
 • La inscripció en el *RII implica complir amb les obligacions de reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
 • En cas que l’importador estigui situat a la UE però no registrat a Espanya, haurà de nomenar un representant autoritzat obligatòriament abans d’introduir els productes en el mercat.

Quins procediments cal seguir?

Els importadors han de presentar una notificació, prèvia al despatx de duanes, davant el Servei d’Inspecció SOIVRE, amb la suficient antelació a través del Punt Únic d’Entrada sobre RoHS i RAEE (PUE ROHS/RAEEs) en la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

Aspectes rellevants:

 • Una vegada enviada la notificació i estant la mercaderia ja en control, no poden enviar-se altres notificacions que la substitueixin per a la mateixa mercaderia, excepte per causa justificada i prèvia autorització per part del SOIVRE.
 • Les referències importades amb assiduïtat poden ser incorporades en el repositori documental (DOCUCICE) per a posteriors importacions. La sol·licitud d’alta en DOCUCICE es pot realitzar en qualsevol moment en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
 • Si els AEE es trobin a més subjectes al control de les normes aplicables en matèria de seguretat dels productes (Reial Decret 330/2008) s’ha d’indicar en la notificació que sol·licita el control ROHS o RAEEs a més del control de seguretat.
CE logo
logos_eu_soivre_gobierno

Quins controls es realizen?

 1. Control documental: es comprova que el producte va acompanyat de documentació veraç exigible en la legislació aplicable, així com la documentació comercial corresponent. 
 2. Control físic: es verifica la identitat i es duu a terme un reconeixement físic de les mercaderies, inclòs el control del marcat i etiquetatge. Es podran prendre mostres per al seu assaig en laboratori amb la finalitat de comprovar la seva conformitat.
 3. Comprovació de les obligacions d’inscripció de l’importador en el RII.

Possibles resultats:

 • Conforme: la mercaderia pot ser introduïda al mercat europeu.
 • No conforme: la mercaderia NO pot ser introduïda al mercat europeu (amb possibilitat de recurs) i la duana no podrà realitzar el despatx. Les mercaderies hauran de tornar a origen o ser destruïdes.

Existeixen sancions?

L’incompliment de les obligacions esmentades pot suposar sancions amb multes i altres mesures correctives, com la retirada dels productes del mercat i publicació en la base de dades de productes no conformes i perillosos a nivell europeu (RAPEX). Les infraccions poden ser lleus, greus o molt greus, segons la gravetat de l’incompliment.

Les mesures de control poden dur-se a terme també posteriorment a la importació. En cas de detectar-se incompliments posteriorment al despatx, s’informarà les autoritats de vigilància del mercat i a l’importador, el qual haurà de suspendre la comercialització i retirar del mercat les unitats ja venudes.

Hi ha possibilitat d'esmena?

Quan la no conformitat sigui corregible i no suposi un risc: es permetrà el despatx condicionat a la presentació del compromís signat de no comercialitzar la mercaderia fins que les irregularitats s’hagin esmenat i l’autoritat competent de vigilància del mercat (de la corresponent comunitat autònoma) hagi comprovat l’esmena.

Quan la no conformitat sigui corregible, però suposi un risc: es permetrà sol·licitar per escrit l’esmena dels incompliments per a posar en conformitat la mercaderia, proposant de manera detallada les accions a realitzar. Es valorarà la proposta i, d’autoritzar-se la posada en conformitat, es realitzarà en el recinte duaner.

RAEE_logo

Com prevenir incompliments?

Qualsevol incompliment del present Reial decret pot ser previngut mitjançant un correcte assegurament de la conformitat de la mercaderia importada i les obligacions procedimentals que s’exigeixen als importadors (registre al *RII i complir amb el RAEE).

Sherpa Certification ajuda a importadors a avaluar la conformitat de la mercaderia prèvia o durant la seva fabricació en origen, així com orientar sobre els tràmits documentals i procedimentals relatius al registre en el RII i les obligacions del RAEE.

La nostra intervenció és la seva garantia

Sherpa Certification ofereix una llista personalitzada de serveis per a importadors d’aparells elèctrics i electrònics (AEE), piles, acumuladors i bateries (PiA) amb la finalitat que totes les importacions siguin un èxit.

LEls serveis més rellevants que oferim en aquest àmbit són els següents:

 • Verificació de la documentació tècnica
 • Certificats 
 • Assajos de laboratori
 • Expedients tècnics
 • Marcatge i etiquetatge
 • Inspeccions en fàbrica i previ a embarcament
 • Assajos de laboratori en origen o en destinació
 • Realització del Marcatge CE
 • Esmena de no conformitats dictaminades pel SOIVRE
 • Elecció de proveïdors
 • Assessorament complet en la importació de AEE i PiA.

 

Contacti amb nosaltres i garanteixi les seves importacions!

logo black

Com el podem ajudar?

Contacti amb el seu Sherpa

logo sherpa white
CONTACTE
SOBRE SHERPA

Sherpa Product Certification està format per una grup d’enginyers experts en regulació i estandardització de productes, materials i processos industrials a nivell internacional. La nostra essència com Sherpes és ajudar als nostres clients a crear valor durador als seus negocis i satisfer les seves necessitats professionals. Si necessites ajuda durant els tràmits d’algun certificat o simplement necessites informació concreta dels nostres serveis, estarem encantats de poder ajudar-te. Contracta un Sherpa a la seva organització i no es preocupi per la legislació i documentació dels seus productes. Els nostres Sherpes experts en certificació reporten ràpidament i eficaçment a les necessitats dels nostres clients quan més se’ns necessita.

Privacy Preference Center

  Navegació del Usuari

  Les Cookies de sessió i personalització tenen com a objectiu recordar opcions definides anteriorment per l'usuari en el lloc web per millorar l'interfície de la web i la interacció amb la mateixa.Les tecnologies de cookies s'utilitzen per adaptar la visualització del contingut segons el dispositiu del usuari amb l'objectiu de millorar l'experiència del mateix amb el nostre lloc web.

  Cookies de sessió, Cookies Técniques, Cookies de Personalizació

  Google Analytics

  Galetes d'anàlisi de Google Analytics gestionades i emmagatzemades als seus servidors privats.