Seguretat General de Productes

Directiva per a la Seguretat General de Productes a la U.E (GPSD)

Directiva Europea GPSD 2001/95/CE

La Directiva Europea GPSD 2001/95/CE regula los requisitos básicos que todos los productos deben cumplir en materia de seguridad y de salud en ámbito Europeo y para todo el Espacio Económico Europeo (EEE). Todos los productos deben cumplir los requerimientos establecidos por ley antes de ser introducidos en el mercado, comercializados o usados.

La presente Directiva tiene como objetivo  que los fabricantes e importadores diseñen y fabriquen sus productos teniendo en cuenta todos los aspectos de seguridad pertinentes, en particular las categorías de consumidores que pueden ser especialmente vulnerables a los riesgos que presentan los productos en cuestión, como niños y personas mayores. El fabricante o el importador que comercializa productos en la Unión Europea garantiza que los mismos cumplen los requerimientos establecidos por ley  para la seguridad, salud y medio ambiente regulados por esta Directiva y todas las demás que fueran de aplicación según el caso.

El cumplimiento de esta Directiva NO implica el derecho a realizar el Marcado CE en los productos ya que existen Directivas concretas que regulan su inmplementación según el tipo de producto que se trate y su aplicación.

La Directiva Europea GPSD 2001/95/CE regula els requisits bàsics que tots els productes han de complir en matèria de seguretat i de salut a la Unió Europea (UE) i per a tot l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Tots els productes han de complir els requeriments establerts per llei abans de ser introduïts en el mercat, comercialitzats o usats.

La present Directiva té com a objectiu que els fabricants i importadors dissenyin i fabriquin els productes tenint en compte tots els aspectes de seguretat pertinents, en particular els sectors de consumidors que poden ser especialment vulnerables als riscos que presenten els productes, com poden ser, nens i persones grans.
El fabricant o l’importador que comercialitza productes a la Unió Europea garanteix que els mateixos compleixen els requeriments establerts per llei per a la seguretat, salut i medi ambient regulats per aquesta Directiva i totes les altres que siguin aplicables segons el cas.

El compliment d’aquesta Directiva NO implica el dret a realitzar el Marcat CE en els productes ja que hi ha directives concretes que regulen la seva implementació segons el tipus de producte que es tracti i la seva aplicació concreta.

other
Extracte (ES)
- No Dispone de Modificaciones -

¿Necessita assessorament per a garantitzar la Conformitat dels seus Productes?

Sherpa Product Certification proporciona completa certificació o assistència concreta en qualsevol etapa i durant tot el procés de certificació o Avaluació de la ConformitatMarcatge CE de tot tipus de Productes, La nostra intervenció resumirà i delimitarà el marc legal que aplica als seus productes , facilitant la identificació i comprensió de requeriments i el desenvolupament de processos per a complir-los.

En qué pot ajudar Sherpa Product Certification?
  1. Classificar el producte i determinar el marc legal aplicable en cada cas.
  2. Identificar requeriments essencials en Directives concretes per producte.
  3. Identificar, adquirir, adaptar al disseny i realitzar assajos a productes segons Estàndards Europeus harmonitzats i reglamentaris. 
  4. Comprovar i gestionar la intervenció d’un organisme Acreditat (Notified Body). 
  5. Avaluar la Conformitat del Producte segons el mandat establert en la Directiva.
  6. Elaborar i mantenir la Documentació Técnica.
  7. Redactar la Declaració de Conformitat (DoC) i realitzar el Marcat CE.
logo black
Com el podem ajudar?
Contacti amb el seu Sherpa
logo sherpa white
CONTACTE
SOBRE SHERPA

Sherpa Product Certification està format per un grup d’enginyers experts en regulació i estandardització de productes, materials i processos industrials a nivell internacional. La nostra essència com Sherpes és ajudar als nostres clients a crear valor durador als seus negocis i satisfer les seves necessitats professionals. Si necessites ajuda durant els tràmits d’algun certificat o simplement necessites informació concreta dels nostres serveis, estarem encantats de poder ajudar-te. Contracta un Sherpa a la seva organització i no es preocupi per la legislació i documentació dels seus productes. Els nostres Sherpes experts en certificació reporten ràpidament i eficaçment a les necessitats dels nostres clients quan més se’ns necessita.